Text
Publisert: 01.Sep 2023

Avklaringer om ansatteopsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen

Skattedirektoratet har i en uttalelse kommet med flere avklaringer om reglene for ansatteopsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen som ble innført fra 2022.

Meld deg på nyhetsbrev

Med virkning fra inntektsåret ble det innført nye regler om opsjoner til ansatte i selskaper i oppstart- og vekstfasen. Fordel ved slike opsjoner beskattes ikke som lønnsinntekt forutsatt at innløsningskursen ikke settes lavere enn markedsverdien på de underliggende aksjene på tildelingstidspunktet. Skattleggingen skjer i stedet som aksjeinntekt og først når aksjene realiseres.

Det er en rekke vilkår knyttet til selskapet, de ansatte og opsjonene, jf. Finansdepartementets skatteforskrift (FSFIN) § 5-14-12. Skattedirektoratet har publisert en uttalelse med avklaring av flere spørsmål knyttet til forståelsen av reglene.

Om kravet til gjennomsnittlig arbeidstid kan oppfylles under permittering

Etter FSFIN § 5-14-12 (2) bokstav a kreves det at den ansatte har en gjennomsnittlig har minst 25 timer arbeidstid i selskapet per uke, beregnet på årsbasis, ved tildeling og frem til innløsning av opsjonen. Fravær grunnet sykdom eller foreldrepermisjon kan medregnes som arbeidstid. Skattedirektoratet mener det samme gjelder fravær som skyldes permittering.

Opsjoner tildelt ansatte før tiltredelse

Spørsmålet er om reglene i skatteloven § 5-14 (2) gjelder i tilfellet der tildelingen av opsjoner skjer ved signering av ansettelsesavtalen, en stund før tiltredelse. Skattedirektoratet legger til grunn at den ansatte må ha tiltrådt stillingen for å kvalifisere i ordningen.

Opsjonsavtalens bestemmelser om opptjeningstid

Iht. FSFIN § 5-14-12 (3) bokstav e gjelder reglene «opsjoner som (…) innløses tidligst tre år, og senest ti år, etter tildelingstidspunktet». Skattedirektoratet legger til grunn at det er faktisk innløsning av opsjonene som er avgjørende og ikke hva den enkelte opsjonsavtale måtte bestemme om opptjeningstid (vesting).

Betydningen av manglende innrapportering

Opsjoner tildelt etter reglene som trådte i kraft i 2018 skattlegges etter reglene i den nye ordningen. At opsjonene ikke er rapport inn i 2021 iht. reglene i skatteforvaltningsforskriften kapittel 7, er ikke til hinder for dette, skriver Skattedirektoratet.