Text
Publisert: 26.Jan 2023  av

Elbil som firmabil - arbeidsgivers dekning av utgifter til strøm og ladestasjon

Utvalgte spørsmål og svar om beskatning av utgifter til lading av elbil.

Meld deg på nyhetsbrev

Arbeidstaker fordelsbeskattes for privat bruk av firmabil. Kan arbeidsgiver foreta skattefri dekning av arbeidstakers utgifter til hjemmelading?

Ja, tillegget for privat bruk av bilen omfatter alle bilkostnader pådratt i forbindelse med privatkjøring. Det betyr at arbeidsgiver kan dekke utgifter til hjemmelading uten at arbeidstaker skal beskattes ytterligere. Dette gjelder både når arbeidstaker får refundert kostnadene eller arbeidsgiver betaler for abonnementet ved lading i arbeidstakers hjem.

Det er selvsagt en forutsetning at arbeidstaker kan sannsynliggjøre at strømutgiftene kun er knyttet til lading av firmabilen. Dersom arbeidstakers merkostnad ved å lade firmabilen hjemme ikke kan dokumenteres ved hjelp av egen måler, må kostnaden fastsettes ved skjønn.

Ved skjønnet må det bl.a. tas utgangspunkt i kjørelengde og lademønster. Dersom den ansatte for eksempel bruker bilen daglig til kjøring mellom hjem og fast arbeidssted, og arbeidsgiver har lagt til rette for lading på jobb, vil behovet for lading hjemme normalt bli mindre. Det samme gjelder når den ansatte leverer kvittering/bilag som tilsier at mye av ladingen skjer på offentlige ladestasjoner.

Når det benyttes en skjønnsmessig beregning, må arbeidstakeren lage og underskrive en oppgave over størrelsen på merkostnaden ved hjemmelading. Med dagens markedssituasjon kan strømprisen variere betydelig fra måned til måned, noe som gjør det nødvendig å foreta en månedlig beregning av utgiftene.

Arbeidstaker mottar strømstøtte på grunn av høye strømpriser. Skal arbeidsgiver legge til grunn arbeidstakers kostnader til hjemmelading før eller etter fratrekk av denne støtten?

Det er arbeidstakers faktiske merkostnader ved hjemmelading av firmabilen som danner grunnlag for skattefri dekning/refusjon. Når kostnadene er redusert som følge av strømstøtte fra det offentlige, reduseres også det beløp som kan dekkes skattefritt.

Arbeidsgiver dekker kostnader til installering av ladestasjon hjemme hos arbeidstaker. Vil denne kostnadsdekningen være skattefri?

Nei. Kostnader til installasjon av ladestasjon hjemme hos arbeidstaker anses som en privat fordel for arbeidstaker. Dette gjelder kostnader til selve ladestasjonen og arbeidet med installering. Begrunnelsen er at dette anses som en påkostning på arbeidstakers bolig.

Arbeidstaker benytter arbeidsgivers ladestasjon/strømuttak på arbeidsstedet til lading av sin private bil. Skal denne fordelen beskattes?

Nei, denne fordelen blir i praksis ikke skattlagt. Men dersom arbeidstaker selv betaler for lading av privatbil på arbeidsstedet, og arbeidsgiver refunderer kostnadene, skal denne utgiftsrefusjonen behandles som lønn.

Kilde: www.sticos.no