Text
Publisert: 02.Mar 2023

Forsikring mot styreansvar

Styrets medlemmer har et personlig og ubegrenset ansvar for feil begått i utøvelsen av styrevervet. Det betyr at styrets medlemmer risikerer å miste hele sin personlige formue; i verste fall kan boligen bli solgt på tvangssalg.

Meld deg på nyhetsbrev

Forsikring mot styreansvar

Styrets medlemmer har et personlig og ubegrenset ansvar for feil begått i utøvelsen av styrevervet. Det betyr at styrets medlemmer risikerer å miste hele sin personlige formue; i verste fall kan boligen bli solgt på tvangssalg.

Styret har personlig ansvar for tap

Erstatning for økonomisk tap som har oppstått som følge av beslutninger tatt i styret i et aksjeselskap kan beløpe seg til betydelige summer. En forutsetning for at ansvar inntrer for styrets medlemmer er at styret har opptrådt klanderverdig. Det betyr i all enkelhet at styret burde ha gjort andre valg, eventuelt handlet på en annen måte. Klarest er ansvaret der styret ikke har utøvd sitt forvaltnings- og tilsynsansvar på en tilfredsstillende måte. Særlig er det viktig at styret er bevisst på at selskapet har forsvarlig kapital og likviditet ut fra omfanget av selskapets virksomhet. 

Rettssaker om styreansvar

De fleste saker om krav på erstatning fra styrets medlemmer gjelder de tilfeller der styret melder oppbud (konkurs) for sent eller der selskapet unnlater å informere leverandører og forretningsforbindelser om selskapets økonomiske utfordringer. 

Gjennom å fortsette å motta leveranser, selv om man burde visst at selskapet vil slite med å gjøre opp fakturaen, medfører en risiko for at leverandøren påføres et tap. Her kan  styrets medlemmer bli holdt ansvarlig. Dette ansvaret kan - og bør - selskapet tegne forsikring mot. Blant annet sies det at det vil være enklere å rekruttere styremedlemmer om selskapet har forsikret dem mot personlig ansvar. 

Uansett forsikringsdekning vil den beste måten å unngå ansvar, og tvistesaker om styreansvar,  på være å utøve styrevervet på en grundig og profesjonell måte. 

Kilde: www.sticos.no