Text
Publisert: 06.Feb 2023

Innleie fra bemanningsforetak og lovendringer

Regelverket for innleie fra bemanningsbyrå strammes kraftig inn, særlig for virksomheter i bygge- og anleggsbransjen. Endringene trer i kraft 1. april 2023, med overgangsordninger frem til 1. juli 2023. Det lovfestes også en tydeligere grense mellom innleie og entreprise.

Meld deg på nyhetsbrev

Endringene i innleiereglene er en del av Regjeringens mål om at flest mulig skal ha faste, trygge og forutsigbare ansettelsesforhold i norsk arbeidsliv, og snu en negativ utvikling for økt innleie i enkelte bransjer.

Om lovendringene gir den ønskede effekten, og eventuelt andre uøskede konsekvenser, skal evalueres. 

Hva som er nytt eller endret

Innleie fra bemanningsbyrå (virksomhet som har til formål å drive utleie), kan fra 1. april kun benyttes i de samme tilfeller som det kan ansettes midlertidig etter § 14-9 (2) bokstav b - e. Grunnlaget i bokstav a, arbeid av midlertidig karakter, kan altså ikke lenger være et grunnlag for innleie fra bemanningsbyrå. Konsekvensen av denne lovendringen er at et midlertidig behov for høyere bemanning ikke lenger kan dekkes ved innleie fra et bemanningsbyrå. Arbeidsgiver må nå i slike tilfeller ansette fast eller midlertidig i virksomheten, med mindre en av unntaksreglene i avsnittet under kan benyttes. 

Ingen regel uten unntak

I egen forskrift om innleie fra bemanningsbyrå er det gitt særregler for innleie på visse områder. Det kan leies inn uavhengig av reglene over for helsepersonell der det nødvendig for å sikre forsvarlig drift. Det kan også leies inn arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i et klart avgrenset prosjekt. 

For bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke, er innleie fra bemanningsbyrå forbudt. 

Arbeidsmiljølovens regel for avtale med tillitsvalgte om innleie i virksomheter som har inngått en tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, det vil si fagforeninger med 10 000 medlemmer på landsbasis, er uendret. Denne muligheten gjelder ikke lenger for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Grensen mellom innleie og entreprise lovfestes

Som et ledd i å sikre at reglene for innleie ikke omgås, lovfestes nå grensedragningen mellom innleie og entreprise. Om en oppdragskontrakt er å anse som innleie eller entreprise vil bero på de reelle forholdene. Bestemmelsen er også underlagt offentlig tilsyn, gjennom at tilsynsmyndighetene må ta stilling til denne grensedragningen i forbindelse med tilsyn av innleiereglene.

Godkjenningsordning for bemanningsforetak

Ordningen med at bemanningsforetak skal være registrert hos Arbeidstilsynet for å kunne drive utleie, utvides til også å kunne omfatte en godkjenningsordning. Med krav til godkjenning vil bemanningsforetaket måtte oppfylle visse vilkår innenfor HMS-regelverket på lik linje som for eksempel rengjøringsbranjsen og bilpleiebransjen.

Overgangsordninger frem til 1. juli

Der hvor det er inngått avtaler om innleie, oppdragskontrakter eller bindende tilbud før loven trer i kraft 1. april 2023, vil lovendringene gis virkning fra 1. juli 2023. Dette gjelder både når det kan leies inn, og vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie.

For innleie til avløsning i jordbruksforetak utsettes ikrafttredelse av lovendringene om forbud mot innleie for arbeid av midlertidig karakter i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd, bokstav a, inntil videre.

Kilde: www.sticos.no