Text
Publisert: 05.Apr 2024

Krav om attest for avgiftsfri utførsel av varer

Du slipper å betale 25 prosent moms på en vare du selger til utlandet, men bare hvis du er nøye med hva du kan dokumentere. Her gir vi deg et innblikk i hvilke regler som gjelder.

Meld deg på nyhetsbrev

Utførsel av varer er fritatt for merverdiavgift forutsatt at dokumentasjonskravene er oppfylt, jfr. mval § 6-21. Det er ulike dokumentasjonsregler avhengig av hvordan utførselen skjer. For ordinær utførsel gjennom tollvesenet bestemmer mva-forskriften § 6-21-1 første ledd følgende:

«Fritaket skal dokumenteres med salgsdokument, deklarasjon og attest for utførsel i samsvar med vareførselsforskriften § 5-9-2 tredje og fjerde ledd.»

Kravet om attest for utførsel gjelder også for varer som er unntatt fra deklareringsplikt ved utførsel (f.eks. varer med verdi til og med kr 5.000), jfr. mva.-forskriften § 6-21-1 annet ledd.

Krav i vareførselsforskriften

Vareførselsforskriften § 5-9-2 krever som hovedregel at deklarasjonspliktig skal skaffe attest for utførsel fra transportøren. I praksis gjennomføres dette ved at transportøren attesterer i en bestemt rubrikk i utførselsdeklarasjonen (49 B), eller alternativt at speditøren attesterer i samme rubrikk på vegne av transportør etter fullmakt. Vi er kjent med at utførselsdeklarasjonene ofte har elektronisk attest av speditør i denne rubrikken, noe som er tilstrekkelig.

I Tollvesenets utførselsveileder til rubrikk 49 B uttales følgende:

Denne rubrikken skal brukes til attestasjon/kvittering for at varer er mottatt til forsendelse til utlandet. Rubrikken skal også benyttes ved kvittering for mottak av varer til boreplattformer/ produksjonsanlegg. Rubrikken skal benyttes i samsvar med vareførselsloven § 5-9 og vareførselsforskriften § 5-9-2. Hovedregelen er at transportøren kan attestere for utførsel. Det vil si at når utførselen skjer med eksempelvis Norges Statsbaner eller Posten, er det tilstrekkelig med kvittering fra disse i rubrikk B.

Transportør skal bekrefte at varene er mottatt for utførsel. Slik bekreftelse kan ikke gis før varene faktisk er mottatt. Denne bekreftelsen kan sendes elektronisk fra transportør til tollrepresentant. Dersom transportør har gitt tollrepresentant fullmakt, kan tollrepresentanten attestere i rubrikk B etter at bekreftelse er mottatt. Dokumentasjon må kunne fremvises på forespørsel.

I særskilte tilfeller stilles det strengere krav, ved at det kreves attest for utførsel fra Tolletaten om at varene er innlastet/ utpassert. Dette gjelder i følgende tilfeller:

  • Når eksportøren selv foretar transporten av varen til grensen
  • Når utførselen foregår med transportmiddel registrert i utlandet på utenlandsk befrakters navn
  • Ved utførsel av landbruksvarer som faller inn under ordningen med eksportrestitusjon

Når Tolletaten har gitt innlastings-/utpasseringsattest, er annen attestasjon unødvendig.

Levering av varer i Norge

Det vil i utgangspunktet alltid foreligge avgiftsplikt når mva.-registrert selger leverer varer i Norge, f.eks. på leveringsvilkår EXW eller FCA (Ex. Works eller Free Carrier). Dette gjelder selv om kjøper umiddelbart etter levering foretar utførsel av varene.

I den utstrekning tollvesenet har gitt utførselstillatelse og selger er i besittelse av tilfredsstillende legitimasjon, kan selger likevel utlevere varene avgiftsfritt i Norge til den utenlandske kjøper som selv henter varene og besørger transporten av varene ut av landet, jf Merverdiavgiftshåndboken 2023 kap. 6-21.4 og BFU nr. 47/2007. Vi legger til grunn at slik dokumentasjon inkluderer attest for utførsel.

Det gjelder særlige regler for salg til utenlandske privatpersoner (forbrukere), jf reglene om turistsalg i mval § 6-25.

Levering av varer i Norge som på leveringstidspunktet er videresolgt til utlandet

For fullstendighetens skyld bør også regelen om adgang til avgiftsfri levering i Norge av varer som på leveringstidspunktet er videresolgt til utlandet, nevnes, jf mval § 6-24. Kjøperen må i slike tilfeller bekrefte dette ved en skriftlig bestilling til leverandøren, som blant annet inneholder opplysninger om til hvilket land varen videreselges, jf mva.-forskriften § 6-24-1. Bestillingen må foreligge før leverandørens utstedelse av faktura. Det er også et vilkår at kjøperen umiddelbart tollekspederer varene for utførsel, og at selgeren påfører salgsdokumentet teksten «Merverdiavgift ikke beregnet».

Oppbevaring

Reglene om oppbevaringsplikt for utførselsdeklarasjoner med tilhørende grunnlagsdokumenter tilsvarer reglene for primærdokumentasjon etter bokføringsloven. Grunnlagsdokumenter omfatter alle relevante dokumenter i forbindelse med utførsel av varer, som ovenfor nevnt. Oppbevaringsplikten gjelder i fem år etter utløpet av det aktuelle regnskapsåret.

Praktiseres strengt

Bakgrunnen for kravet om attest for utførsel er faren for unndragelse på bakgrunn av fiktiv utførsel. For tollmyndighetene er dette derfor et viktig kontrollområde. Det er imidlertid vår erfaring at bestemmelsen om attest for utførsel er lite kjent hos en del av eksportørene. Kravet ble opprettholdt i ny vareførselslov/-forskrift, til tross for innsigelser fra en del av høringsinstansene. Det er derfor svært viktig å påse at dokumentasjonskravet oppfylles, da feil på dette området innebærer en potensiell risiko for 25 % mva. på eksportsalget, jfr. mval § 15-10 annet ledd. Rettspraksis og forvaltningspraksis tilsier at regelverket praktiseres strengt.

 

Kilde: www.regnskapnorge.no