Text
Publisert: 26.Jan 2023  av

Ny lovregel om arbeidstakers rett til heltidsjobb

Fra og med 1. januar 2023 stilles det nye krav til arbeidsgiver som ansetter arbeidstaker i deltidsstilling, i den anledning bør virksomhetens ansettelsesrutine oppdateres.

Meld deg på nyhetsbrev

Hovedregel: ansettelse på heltid

Arbeidsmiljøloven har, fra og med 2023, en hovedregel om at arbeidstaker skal ansettes på heltid (100 % stilling). Lovregelen gir uttrykk for en intensjon og målsetting. Regelen gir ikke arbeidstaker et rettskrav på heltidsstilling.

Ikke forbud mot ansettelse på deltid

Hovedregelen om ansettelse på heltid, er ikke et generelt forbud mot å ansette arbeidstaker på deltid. Men, i motsetning til tidligere, stilles det nå krav til fremgangsmåten før arbeidsgiver kan ansette arbeidstaker på deltid. Det er derfor viktig at arbeidsgiver gjennomgår ansettelsesrutinen for å sikre at lovkravene oppfylles i praksis.

Behovsvurdering

Før arbeidsgiver kan fravike hovedregelen om ansettelse på heltid, må arbeidsgiver vurdere situasjonen slik at det foreligger et behov for deltidsansettelse.

Det kan være forhold enten på virksomhetens eller på arbeidstakerens side som etter omstendighetene kan tilsi at det er behov for deltidsansettelse. Eksempelvis dersom en arbeidstaker er delvis sykmeldt, kan arbeidsgiver ha et behov for å ansette en vikar på deltid.

Ansettelse på deltid krever dokumentasjon og drøfting

Arbeidsgiver som vurderer situasjonen slik at det foreligger et behov for deltidsansettelse, skal skrive ned behovsvurderingen. Dokumentasjonen skal så gjøres tilgjengelig for tillitsvalgte. Saken må deretter drøftes mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Loven pålegger ikke arbeidsgiver å sørge for at det skrives protokoll/referat fra drøftingsmøtet, men av dokumentasjonshensyn kan det være hensiktsmessig å gjøre dette likevel. Protokoll/referat kan fungere som dokumentasjon på at drøfting er gjennomført og hva som ble drøftet, og kan fremlegges for Arbeidstilsynet dersom det gjennomføres tilsyn med etterlevelsen av reglene.

Når drøfting er holdt, tar arbeidsgiver tillitsvalgtes innspill med i beslutningsgrunnlaget og avgjør om det skal foretas en deltidsansettelse eller ikke.

Arbeidstilsynet fører tilsyn

Arbeidstilsynet har myndighet til å føre tilsyn med at de formelle kravene til dokumentasjons- og drøftingsplikten etterleves.

Kilde: www.sticos.no