Text
Publisert: 14.Jun 2024

Søk SkatteFUNN innen 1. september

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning for norske bedrifter.

Meld deg på nyhetsbrev

SkatteFUNN er en støtteordning for forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, administrert av Norges Forskningsråd og utbetalt via skattesystemet. Du kan søke om skattefradrag for 19 prosent av kostnadene til et forsknings- og utviklingsprosjekt. Søknader sendes Forskningsrådet, og støtten utbetales via skattesystemet.

Garantifristen
Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket en andel av sine forsknings- og utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN-ordningen. Søknader kan sendes gjennom hele året, men søknader levert tidlig på året har kortere behandlingstid. Kun søknader sendt innen 1. september er garantert å bli behandlet i løpet av samme år.

Sendes søknaden inn etter 1. september kan virksomheten risikere å miste muligheten til støtte for FoU-kostnadene for det året søknaden ble sendt.

Husk å føre timelister allerede fra starten
Det er viktig at det føres løpende prosjektregnskap som dokumenterer utgiftene i prosjektet. Det kan kreves fradrag for kostnader som er direkte knyttet til prosjektet og som er skattemessig fradragsberettiget. Alminnelige driftskostnader inngår ikke.

Fradrag for lønn og indirekte kostnader beregnes etter en sjablong som beregnes med utgangspunkt i foretakets lønnskostnader.

I mange Skatte-FUNN-prosjekter er lønn til egne ansatte en vesentlig del av kostnadene. Timer som blir utført i et Skatte-FUNN-prosjekt skal dokumenteres ved at det føres timelister løpende for FoU-personale som viser, fordelt pr. dag, navn på FoU-person, antall timer samt hvilke delmål som er bearbeidet. FoU-medarbeider og prosjektansvarlig signerer timelistene løpende og minst hvert kvartal, Kravet gjelder også for timer som ble utført før Forskningsrådets godkjenning av prosjektet. Foretaket må derfor ha nødvendige system og rutiner for timeføring og signering med en gang foretaket starten med prosjektet.

Det er et absolutt vilkår for skattefradraget at foretaket har signerte timelister for å dokumentere personal- og indirekte kostnader. Har ikke foretaket slike signerte timelister, vil kostnadene bli strøket.

Maksimal timesats for egne ansatte er 700 kroner pr. time (for egenutført FoU og innkjøpt FoU fra nærstående selskaper). Timelønnen utregnes som 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Maksimalt 1850 timer kan føres pr. ansatt pr. år. En oversikt over rammer og satses finnes på skattefunn.no

Hva virksomheten kan få i støtte
Skattefradraget for kostnader til FoU-prosjektet gis i sum skatt. Overstiger skattefradraget sum skatt hos skattyteren i vedkommende inntektsår, blir overskyende utbetalt skattyter.

For 2024 gis det fradrag i skatt for 19 % av kostnadene i et godkjent FoU-prosjekt. . Det kan kreves fradrag for kostnader som er direkte knyttet til prosjektet og som er skattemessig fradragsberettiget. Alminnelige driftskostnader inngår ikke. Fradragsgrunnlaget er begrenset til prosjektkostnader på 25 millioner kroner pr. skattyter pr. år.

Utforming av søknaden
De fleste virksomheter utformer sine egne søknader, men det er også mulig å bruke eksterne for å utforme søknaden. Ved ekstern hjelp er det blant annet viktig å være oppmerksom på at noen eksterne tjenestetilbydere binder kundene til lange kontrakter – også når det gjelder andre støtteordninger.

Uavhengig av om virksomheten utformer søknaden selv eller bruker eksterne, er virksomheten juridisk ansvarlig for innholdet i søknaden.

Prosjektregnskap må føres
Bedriften må føre eget regnskap for SkatteFUNN-prosjektet, og dette må holdes adskilt fra bedriftens øvrige regnskap. Det er en del spesielle krav til føring av SkatteFUNN-regnskap som det er viktig å være oppmerksom på. Les mer om dette, herunder om beregning av timesats for egne ansatte på Forskningsrådets nettside.