Text
Publisert: 02.May 2023

Sykt barn-sesongen er i gang

Hvilke rettigheter har du til omsorgspenger når barna er syke?

Meld deg på nyhetsbrev

Yrkesaktive foreldre har rett til omsorgspenger ved barns sykdom frem til og med det kalenderåret det yngste barnet fyller 12 år. Dersom man har et barn som fyller 12 år i mars, vil man derfor fortsatt ha rett til omsorgspenger ut desember det året.

For å ha rett til omsorgspenger, må man ha vært i arbeid i minst fire uker.

Hvor mange dager?

Yrkesaktive foreldre med 1–2 barn under 12 år, har rett til 10 dager hver med omsorgspenger hvert kalenderår. Har foreldrene 3 eller flere barn, har de rett til 15 dager hver. Retten til omsorgspenger gjelder for hver av de yrkesaktive foreldrene.

I noen tilfeller kan det foreligge rett til flere dager med omsorgspenger. Dersom barnet er langvarig eller kronisk sykt, eller funksjonshemmet, kan man søke NAV om å få utvidet rett til omsorgspenger. Det kan da også gis rett til omsorgspenger frem til barnet fyller 18 år. Det gis i så fall ti ekstra dager med omsorgspenger for hvert av barna som er langvarig eller kronisk syk, eller funksjonshemmet.

Hvis en av foreldrene er alene om omsorgen for barnet, vil antallet stønadsdager kunne dobles. Det vil si at den som er alene om omsorgen, får alle «barn-syk- dagene». Der foreldrene har delt bosted, får foreldrene 10/15 dager hver.

Hva skjer når man har brukt opp dagene?

Dagene med omsorgspenger gis for hvert kalenderår. Det vi si at man fra første januar starter på en ny kvote. Med barnehagestart og høstforkjølelser er det likevel ikke uvanlig at foreldre opplever å bruke opp disse dagene med omsorgspenger.

Når disse dagene er brukt opp, så har man brukt opp kvoten med omsorgspenger. Man kan ikke bruke egne egenmeldingsdager for slikt fravær. Kvoten med omsorgspenger utvides heller ikke selv om man får legeerklæring på barnets sykdom.

Ved mer langvarig og alvorlig sykdom, eller innleggelse i sykehus i mer enn 7 dager, kan det være aktuelt å søke om pleiepenger i stedet. Dersom man ikke har annen utvei enn å være hjemme med barnet etter at man har brukt opp dagene, bør man drøfte med arbeidsgiveren om man for eksempel kan få ulønnet permisjon, bruke eventuell restferie eller avspasere.

Kilde: www.sticos.no