Velg side
Bjørn Tore Wilhelmsen

Bjørn Tore Wilhelmsen

btw@revisorvest.no

+47 915 97 578

Det framgår av revisorloven § 9–1 at «formålet med lovfestet revisjon er å skape tillit til at årsregnskapet oppfyller gjeldende lovkrav og ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, og ved dette blant annet bidra til å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet».

Vurderer foretakets interne kontroll

Som en del av regnskapsrevisjonen vurderer revisoren også foretakets interne kontroll. Dersom den interne kontrollen er betryggende kan revisor i det videre revisjonsarbeidet i større grad basere revisjonen på analytiske kontroller.

Revisor har også en rekke andre attestasjonsoppgaver, blant annet attestasjon av revisjonspliktiges oppgaver til ligningsmyndighetene og attestasjon av kapitalendringer i aksjeselskaper til aksjeeiere og Foretaksregisteret.

Dessuten utfører revisor særattestasjoner av forskjellig art, blant annet til myndighetene i forbindelse med offentlige tilskudd til revisjonspliktige foretak.

Resultatet av revisjonen er en revisjonsberetning hvor revisor uttaler seg om årsregnskapet og om visse deler av årsberetningen. Revisor skal uttale seg om hvorvidt årsregnskapet er gjort opp i samsvar med lov og god regnskapsskikk.

Dersom revisor finner at et fremlagt forslag til årsregnskap ikke bør fastsettes slik det foreligger, skal det stadfestes i revisjonsberetningen.

Be om pristilbud

+47