Velg side
Bjørn Tore Wilhelmsen

Bjørn Tore Wilhelmsen

btw@revisorvest.no

+47 915 97 578

Er virksomheten regnskapspliktig må du levere skattemelding til Skatteetaten, og i tillegg sende årsregnskap og eventuell årsberetning til Regnskapsregisteret

Årsregnskapet for regnskapspliktige virksomheter er offentlig informasjon. Formålet med dette er å formidle relevant informasjon om en virksomhets samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling på en slik måte at brukeren av informasjonen kan fatte gode beslutninger.

En som vurderer å søke jobb hos dere vil kunne ha nytte av å se årsregnskapet. Et annet eksempel kan være en som vurderer å investere i virksomheten.

Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven med forskrifter og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet egne forenklede regler for god regnskapsskikk i små foretak. Disse finner du i Norsk Regnskapsstiftelse – NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

Et komplett årsregnskap skal inneholde følgende:

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noter
 • Kontantstrømoppstilling (gjelder ikke små foretak)
 • Revisjonsberetning (hvis revisjonspliktig)

Begrenset regnskapsplikt

Noen virksomheter har begrenset regnskapsplikt. Kommer du inn under disse reglene kan du utarbeide et årsregnskap basert på den avlagte skatterapporteringen kombinert med tilpassede noteopplysninger.

Dette gjelder for regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap der ingen av deltagerne er juridiske personer (virksomheter) med begrenset ansvar. I tillegg må de komme inn under reglene for små foretak i regnskapsloven.

 • Noter
  I notene skal du gi tilleggsinformasjon til årsregnskapet slik at leseren av regnskapet får utdypende informasjon om virksomheten. Kapittel 7 i regnskapsloven regulerer hvilke opplysninger notene minst må inneholde.
 • Årsberetning
  I tillegg til årsregnskapet skal virksomheter som ikke ansees som små etter regnskapsloven sende inn en årsberetning. Årsberetningen er en redegjørelse fra styret og daglig leder som blant annet viser utviklingen i virksomheten og forutsetninger for fortsatt drift.
 • Språk
  Årsregnskapet og årsberetning skal i utgangspunktet være på norsk. Skattekontoret kan etter søknad gi dispensasjon til å benytte et annet språk enn norsk. Dispensasjon fra skattekontoret må følge årsregnskapet hvert år ved innsendelse til Regnskapsregisteret.
 • Underskrift
  For regnskapspliktige som har styre, skal samtlige styremedlemmer skrive under årsregnskapet. Har virksomheten daglig leder, skal også denne skrive under. Har den regnskapspliktige verken styre eller daglig leder, skal deltakerne eller medlemmene underskrive.
 • Innsending
  Innsending av årsregnskapet og eventuell årsberetning skal gjøres elektronisk i Altinn. Plikten til å utarbeide og sende inn årsregnskap og årsberetning gjelder selv om det ikke er drift i virksomheten. Denne plikten gjelder også for virksomheter som er under avvikling helt til de er endelig slettet.
  For nye virksomheter kan det første regnskapsåret være på inntil 18 måneder. Det vil si at virksomheter som er stiftet 1. juli eller senere, kan velge om de vil utarbeide årsregnskap for dette året, eller slå det sammen med neste år. Det er ikke nødvendig å varsle Regnskapsregisteret om dette.
 • Frist
  Årsregnskapet og eventuell årsberetning skal godkjennes av generalforsamlingen senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Dette skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.
  For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres senest 31. juli.
  For virksomheter med avslutningsdato i perioden 01.01.-30.06., er tilsvarende frist senest 31. januar påfølgende år. Det er ikke mulig å få lengre frist. Det er styrets plikt å sørge for at regnskapet blir levert innen fristen. Har ikke virksomheten styre, vil deltakere eller medlemmer og daglig leder være ansvarlig.
 • Offentlig
  Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er offentlige.
  Etter regnskapsloven kan hvem som helst møte opp på kontoret ditt og be om å få se årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning, altså de samme dokumentene som gjøres tilgjengelig fra Brønnøysundregistrene. Dokumentasjonen (bilagene) som er brukt til utarbeidelse av regnskapet er imidlertid ikke offentlige. Du kan også bestille årsregnskapet til det aktuelle virksomheten direkte fra Brønnøysundregistrene. Dette er nok den vanligste måten å få tilgang til årsregnskapet på.

Be om pristilbud

+47